پروژه‌هاي خاتمه يافته


احداث ايستگاه‌هاي كنترل فشار سرخون و بندرعباس و تقليل فشار بندرعباس

مشخصات اصلي: 

  • پيمانكار: نارديس
  • كارفرما: شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
  • محدوده كاري: PC
  • موقعيت: بندرعباس


خلاصه:

محدودة پروژه عبارتست از تهيه و نصب دو ايستگاه كنترل فشار و يك ايستگاه تقليل فشار با مشخصات زير:
   الف- ايستگاه كنترل فشار ابتداي خط 30 اينچ دوم بندرعباس به ظرفيت يك ميليون متر مكعب در ساعت
   ب- ايستگاه كنترل فشار 24 اينچ سرخون به ظرفيت 625 هزار متر مكعب در ساعت
   ج- ايستگاه تقليل فشار انتهاي خط لوله 30 اينچ دوم بندرعباس ، به ظرفيت يك ميليون متر مكعب در ساعت