پروژه‌هاي خاتمه يافته


پروژه احداث ايستگاه هاي كنترل فشار سرخون و بندرعباس و تقليل فشار بندرعباس

مشخصات اصلي: 

  • پيمانكار: شركت نارديس طرح هاي انرژي
  • كارفرما: شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
  • محدوده كاري: تامين ، ساخت، نصب، اجرا و راه اندازي
  • موقعيت: استان هرمزگان، شهر بندرعباس


خلاصه:

محدودة پروژه عبارتست از تهيه و نصب دو ايستگاه كنترل فشار و يك ايستگاه تقليل فشار با مشخصات زير:
   الف- ايستگاه كنترل فشار ابتداي خط 30 اينچ دوم بندرعباس به ظرفيت يك ميليون متر مكعب در ساعت
   ب- ايستگاه كنترل فشار 24 اينچ سرخون به ظرفيت 625 هزار متر مكعب در ساعت
   ج- ايستگاه تقليل فشار انتهاي خط لوله 30 اينچ دوم بندرعباس ، به ظرفيت يك ميليون متر مكعب در ساعت