اخبار و رويدادها


تحويل دائم پروژه پتروشيمي پرديس

تحويل دائم پروژه پتروشيمي پرديس

(اسفند 1397)

پس از اجراي موفقيت‌آميز پروژه عمليات نصب مكانيكي، پيش راه‌اندازي و كمك در راه‌اندازي واحدهاي آمونياك و آفسايت طرح احداث فازسوم پتروشيمي پرديس، تحويل دائم موضوع قرارداد به كارفرماي اصلي نيز در تاريخ 97/9/25 با موفقيت به انجام رسيد.