پروژه‌هاي خاتمه يافته


طراحي، خريد و ساخت واحد آبگير شناور پتروشيمي مسجد سليمان

مشخصات اصلي:  

  • پيمانكار: نارديس
  • كارفرما: شركت پتروشيمي مسجد سليمان
  • محدوده كاري: EPC
  • موقعيت: مسجد سليمان


خلاصه:
پروژه جهت برداشت آب به ظرفيت اسمي 2000 متر مكعب در ساعت با استفاده از يک واحد پمپاژ شناور روي بارج از درياچه سد گتوند و انتقال آن تا تاسيســـــات پمپاژ خشکي(On Shore) و نيز ساخت يک مخزن 2000 متر مکعبي در تاسيسات خشکي تعريف شده است. اين پروژه بخشي از طرح جامع تامين آب از درياچه سد گتوند و انتقال آن به مجتمع پتروشيمي مسجد سليمان مي باشد.