پروژه‌هاي خاتمه يافته


ايستگاه تقويت فشار گاز كنگان

مشخصات اصلي: 

 

 • پيمانكار: شركت نارديس
 • محدوده كاري: E
 • كارفرما: شركت نفت مناطق مركزي ايران
 • موقعيت: ايران، بوشهر، به فاصله 3 كيلومتري از شهر كنگان

 

 خلاصه:

هدف مطالعات مفهومي به منظور دستيابي به بهترين گزينه و سناريو براي ايستگاه تقويت فشار و انتخاب محل بهينه به منظور افزايش فشار گازهاي دريافتي از مراكز چهارگانه تفكيك و ارسال آن به پالايشگاه فجر جم مي باشد كه مطالعات شامل بررسي گزينه هاي مختلف از نظر بهينه بودن در هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و عملياتي و ديگر فاكتورهاي موثر در انتخاب و انتخاب سناريو و محل برتر مي باشد. پس از مطالعات مفهومي، طراحي پايه از جمله شبيه سازي و سايزينگ تجهيزات تا تهيه مدارك مورد نياز ساختمان ها، تجهيزات مكانيكي، پايپينگ، برق، ابزاردقيق، مخابرات و ايمني براي احداث ايستگاه تقويت فشار و همچنين تهيه اسناد مناقصه به صورت EPC  در شرح كار ديده شده است.

بسته تجهيزات اصلي مكانيكي به شرح ذيل مي باشد:

 • Gas Turbine Compressor
 • Air Generation package
 • Nitrogen Generator Package
 • Water Treatment Package
 • Sanitary & effluent treatment
 • Flare Package and Burn Pit
 • Gas Metering/Analyzer Package
 • Corrosion Inhibitor/Methanol Injection Package
 • Diesel Generator
 • Pig Launcher/Receiver