پروژه‌هاي در حال اجرا


خط لوله انتقال نفت خام ترش سبز آب - ري

مشخصات اصلي:

 

  • پيمانكار: مشارکت غدير (شرکتهاي نصر ميثاق اهواز، مهندسان مشاور ستيران و طرحهاي انرژي نارديس)
  • محدوده كاري: EPC
  • كارفرما: شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
  • موقعيت: اين خط لوله از تلمبه خانه سبز آب واقع در استان خوزستان شروع مي شود و با عبور از استانهاي لرستان ، مرکزي ، قم و تهران در پايانه ري خاتمه مي يابد.

 

 خلاصه:

پروژه خط لوله سبزآب/ ري با طول تقريبي 620 کيلومتر به منظور انتقال نفت خام ميدان نفت خام حوزه دزفول شمالي به ميزان 4520222 بشکه در روز کاري احداث خواهد شد:

  • احداث 120 كيلومتر خط لوله به قطر 30 اينچ با ظرفيت انتقال 450000 بشکه در روز کاري از تلمبه خانه سبزآب تا تلمبه خانه تنگ فني
  • احداث 239 کيلومتر خط لوله به قطر 26 اينچ با ظرفيت انتقال 295000 بشکه در روز کاري از تلمبه خانه تنگ فني تا تلمبه خانه شازند
  • احداث 279 کيلومتر خط لوله به قطر 18 اينچ با ظرفيت انتقال 105000 بشکه در روز کاري از تلمبه خانه شازند تا پايانه ري
  • احداث 6 تلمبه خانه بين راهي شامل تلمبه خانه هاي سبزآب ، تنگ فني ، آسار ، پل بابا ، رازان ، شازند
  • احداث ايستگاه فشار شکن نمک و تاسيسات پايانه ري
  • احداث خطوط انتقال نيرو و پستهاي برق مربوطه در ايستگاه هاي سبزآب ، تنگ فني و آسار