پروژه‌هاي خاتمه يافته


پتروشيمي پرديس - (فاز 3 واحدهاي آمونياك و آفسايت)

مشخصات اصلي: 

  • پيمانكار: نارديس
  • محدوده كاري: C
  • كارفرما: شركت پتروشيمي پرديس
  • موقعيت: استان بوشهر- عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

 

 خلاصه:

موضوع قرارداد انجام عمليات نصب مكانيكي، پيش راه‌اندازي و كمك در راه‌اندازي واحد آمونياك و آفسايت براي طرح احداث فاز سوم مجتمع پتروشيمي پرديس، مي‌باشد.