اخبار و رويدادها


نصب سكوي مسكوني جديد پروژة فروزان

نصب سكوي مسكوني جديد پروژة فروزان

(آبان 1399)

با ياري پروردگار و تلاش مهندسين و كارشناسان ايراني، در تاريخ 10 آبان سكوي مسكوني جديد 680 تني بر روي سكوي FYB در محل ميدان نفتي فروزان در آبهاي خليج فارس توسط شركت نارديس نصب گرديد.