اخبار و رويدادها


ابلاغ قرارداد ساختمان و نصب الفين پتروشيمي گچساران

ابلاغ قرارداد ساختمان و نصب الفين پتروشيمي گچساران

 پيرو برگزاري مناقصه ساختمان و نصب الفين پتروشيمي گچساران، شركت نارديس از بين هشت شركت كننده، برنده مناقصه معرفي و پروژه از سوي مناقصه گذار در تاريخ 96/03/07 به نارديس ابلاغ گرديد.