اخبار و رويدادها


شركت نارديس در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي

شركت نارديس در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي

شركت نارديس در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي تهران كه از 16 تا 19 ارديبهشت برگزار شد، حضور يافت. بيش از 1500 شركت خارجي و 2500 شركت داخلي در اين نمايشگاه شركت داشته و همكاران شركت فراب و شركت نوتاش در كنار همكاران شركت نارديس توانمندي مجموعه را براي بازديدكنندگان تشريح كردند