اخبار و رويدادها


بويلر A” " پروژه فازهاي 24-22 پارس جنوبي با موفقيت راه اندازي شد.

بويلر A” " پروژه فازهاي 24-22 پارس جنوبي با موفقيت راه اندازي شد.

شركت نارديس به عنوان پيمانكار تامين و ساخت تجهيزات برق و يوتيليتي پروژه فازهاي 24-22 پارس جنوبي درتاريخ 18/11/95 ،بويلر A يونيت 121 را راه اندازي كرد. پيشرفت شركت نارديس در اين پروژه تا كنون 94 درصد بوده و انتظار مي رود اين پروژه تا اواسط سال 96 به اتمام رسد.