درباره ما


ارزش هاي HSE

اعتقاد راسخ به رعايت اصول و موازين بهداشت، ايمني و محيط زيست از ارزش‌هاي اصلي نارديس است. نارديس در اجراي تمام فعاليت‌ها و پروژه‌ها اولويت نخست خود مي داند که نبايد آسيبي به هيچ فرد و هيچ بخشي از محيط ‎زيست وارد شده و عامل ايجاد تغييرات در محيط زيست گردد. اين ارزش‌ها در حکم باور و اعتقاد ماست. رعايت ارزش‌ها و اهداف مربوط به كار، ما را استوار مي نمايد که تمام تلاشمان را به بهترين نحو ممکن براي برآوردن خواسته‌هاي مشتريان و ذينفعان خود به کار گيريم. پايبندي و تعهد سازماني به پذيرش مسئوليت و پاسخگويي باعث شده ‌است که نارديس تمام تلاش خود را به کار گيرد تا مديريت بهداشت، ايمني و محيط ‎زيست را اجرا کند و فرهنگ HSE  سازمان را ارتقاء دهد. براي اطمينان از اجراي موفقيت‎آميز سيستم‌هاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط‎ زيست در تمام ساختار سازماني نارديس، حداکثر تلاش خود را به کار بسته‌ايم تا رهنمودها و روش‌ها و شيوه‎نامه‌هاي مرتبط را تدوين و اجرا کنيم. اين روش‌ها و شيوه‎نامه‌ها با هدف اجراي بهينه کار، مطابق استاندارهاي ISO 45001 و ISO 14001  تدوين شده‌اند. آمار عملکرد HSE نارديس در سال‌هاي گذشته شاهدي بر تلاش‌ها و پايبندي‌ ما به اين اصول است.