درباره ما


خدمات

نارديس به عنوان يک پيمانکار عمومي به بهترين نحو آمادگي دارد تا در صنايع تخصصي نفت، گاز و پتروشيمي مشاركت نمايد.

خدمات ما به شرح زير است:

  • مديريت پروژه 
  • مهندسي 
  • تامين
  • ساختمان و نصب 
  • پيش‌ راه‌اندازي و راه‌اندازي