درباره ما


چارت سازماني

نارديس سازماني ماتريسي است كه در آن مديريت‌هاي مختلف، خدمات تخصصي و كارآمد را در راستاي نيازمنديهاي ذينفعان، به طيف گسترده‌اي از پروژه‌ها ارئه مي‌نمايند.

  چارت سازماني شركت نارديس