درباره ما


ارزش‌هاي نارديس

مشتري مداري: شناخت و درک نيازها و انتظارات مشتري به منظور دستيابي به رضايت مشتري
شايسته سالاري: دادن اولويت بالاتر، قدرت و مقام به افراد داري بيشترين توانايي يا مهارت در انتخاب، اشتغال و استخدام، حفظ کارکنان و پيمانکاران
انضباط و نظم: رعايت نظم در همه امور و پايبندي به رويه‌هاي شرکت
رعايت اصول اخلاقي: پايندي به اصول اخلاقي مانند صداقت، شفافيت در گفتار و رفتار سازماني، احترام متقابل و رازداري
کرامت انساني: تاکيد بر کرامت انساني، رضايت و تعهد کارکنان، مشارکت، ايجاد صداقت در ميان کارکنان، توجه به اصول ايمني، بهداشت و سلامت کارکنان.
تعلق سازماني: ايجاد حساسيت نسبت به عملکرد و جايگاه شرکت، سرعت، دقت و کيفيت در انجام امور محوله