درباره ما


بيانيه ماموريت

طراحي، تدارك، اجرا و  تامين مالي (EPCF) و همچنين سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي داخلي و بين‌المللي حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در خشكي و دريا براي دولت‌ها و سازمان‌ها در راستاي تحقق الزامات و ارزش‌آفريني براي مشتريان و ذينفعان