درباره ما


معرفي نارديس

نارديس در داخل شركت فراب فعاليت خود را آغاز نموده است. فعاليت اصلي شركت فراب اجراي نيروگاه‌هاي برق-آبي بود كه پس از يك دهه كسب تجربيات فراوان در اين زمينه، معاونت مجزايي به منظور انجام پروژه‌هاي نفت و گاز در سال 1381 تاسيس كرد. در همين راستا و در سال 1385، شركت فراب با همكاري شركت تاسيسات دريايي ايران تصميم به حضور در پروژه‌هاي بزرگ نفت و گاز گرفت. پس از امضاء يك قرارداد همكاري دو جانبه، شركت نارديس رسما" در سال 1385 با 51 درصد سهام متعلق به شركت فراب و 49 درصد سهام متعلق به شركت تاسيسات دريايي ايران، تاسيس گرديد. شركت فراب، نفرات معاونت مربوطه را به منظور اجرا ي پروژه‌هاي موجود و اخذ پروژه‌هاي جديد به شركت نارديس منتقل نمود.

نارديس با اتكا به تجربيات و سوابق پروژه‌هاي تكميل شده و با تقويت ساختار و رويه‌هاي داخلي، توانست علاوه بر كسب و تمديد مستمر گواهينامه پايه يك طرح و ساخت حوزه نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، گواهينامه استاندارد سيستم‌هاي مديريتي ISO9001, HSE-MS, ISO45001(OHSAS18001), ISO14001, ISO-TS29001  را در سال 1388 از شركت DNV دريافت و در سال‌هاي 1391، 1394، 1397 و 1400 براي دور‌هاي سه ساله از طريق شركت SGS به روزآوري نمايد.

 

    

دريافت كاتالوگ